Samtykkeerklæring

SAMTYKKEERKLÆRING TIL RISE SOGNS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER FRA RISEKIRKE.DK SAMT OPLYSNING OM SELVE BEHANDLINGEN

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Rise sogn indsamler og behandler de af dig afgivne personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve m.m.

Rise Sogn videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører dine personoplysninger til vores databehandlere.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?

Rise Sogns menighedsråd er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder Rise Sogns menighedsråds kontaktoplysninger nedenfor.

Rise Sogns Menighedsråd

Rise Bygade 23

6230 Rødekro

Telefon: 74 69 40 07

Mail: 9014@sogn.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til.

Databeskyttelsesrådgiveren for Kirkeministeriet er chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, som kan kontaktes via email databeskyttelsesraadgiver(at)km.dk, eller via:

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Telefon: 33 92 33 90

Mail: km@km.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Rise sogns behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod sognets behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16‐18 ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Rise Sogn til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Rise Sogn. Du kan se kontaktoplysninger ovenfor.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Rise Sogn på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Du kan også trække dit samtykke tilbage på vores hjemmeside www.risekirke.dk eller ved at klikke på linket vedrørende ændring af dit abonnement på vores nyhedsbreve, som fremgår nederst i de nyhedsbreve, du modtager fra os.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden din tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører sognet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis sognet af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger, men du vil i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over Rise sogns behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e‐mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Love og regler

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eurlex. europa.eu og ww.retsinformation.dk.

Accept

Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at sognet behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.